Monday, August 15, 2022
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Crisis in Ukraine: Daily Briefing 27 January 2016 - Криза в Україні: Щоденний Брифінг від 27 квітня 2016

congres 

1. Russian Invasion of Ukraine

The National Security and Defense Council of Ukraine (RNBO) reported that yesterday towards Donetsk, Russian-terrorist forces fired on Ukrainian positions along the entire front. At Horlivka and Troitske, Russian-terrorist forces shelled Ukrainian positions with mortars. Near the Donetsk airport, Russian-terrorist forces shelled Ukrainian positions at Pisky with tanks. Towards Mariupol, Russian-terrorist forces shelled Ukrainian positions at Krasnohorivka with mortars. There was no combat on the Luhansk sector of the front. The Ministry of Defense of Ukraine reported that Russian-terrorist forces fired on Ukrainian positions 66 times yesterday. The RNBO reported that in the last 24 hours no Ukrainian soldiers were killed and one was wounded.

 1. Російське вторгнення в Україну

Рада Національної безпеки і оборони України Рада (РНБО) повідомляє, що вчора біля Донецьку, російсько-терористичні сили обстріляли українські позиції по всьому фронту.  У Горлівці і Троцькому, російсько-терористичні сили обстріляли українські позиції з мінометів. Поруч з Донецькім аеропортом, російсько-терористичні сили обстріляли українських позицій в с.Піски с танків. Біля Маріуполя, російсько-терористичні сили обстріляли українські позиції в Красногорівці з мінометів. Не було ніяких боїв на  Луганському фронті. Міністерство оборони України повідомило, що російсько-терористичні сили обстріляли українських позицій в 66 разів вчора. РНБО повідомив, що в останні 24 годин не було вбито українських солдат та один  був поранений.

      

 2. Canada's Foreign Minister Dion: Canada does not accept Russian Invasion of Ukraine

Speaking in the House of Commons on 26 January, Canada's Minister of Foreign Affairs S. Dion stated, "Canada will always be there for Ukraine. We do not accept the interference and invasion by Russia in Ukraine. We will find the most effective way to say that to the Government of Russia."

 2. Міністр закордонних справ Канади Діон: Канада не приймає російське вторгнення до України

Виступаючи в Палаті громад 26 січня, міністр закордонних справ Канади С. Діон заявив, що "Канада завжди буде з Україною. Ми не приймаємо втручання і вторгнення Росії в Україну. Ми знайдемо найбільш ефективний спосіб сказати, це уряду Росії ".

3. Russian-backed terrorist leader admits to razing Ukrainian village

The leader of the terrorist organization Donetsk "Peoples' Republic" A.  Zakharchenko stated that Russian-terrorist forces, retreating from Kozhevnya village in July, 2014, burned the village to the ground, Radio Free Europe/Radio Liberty reported. Zakharchenko stated, "This village was a milestone for me. ... It was our first offensive. Unfortunately, in the course of fighting we practically destroyed this village. By burning down houses, we saved our lives and the lives of our people."

3. Лідер терористів визнається  у зруйнуванні українського села за підтримки Росії

Лідер терористичної організації "Донецька народна республіка" А. Захарченко заявив, що російсько-терористичні  сили, відступаючі від селаишя Кожевня в липні 2014 року, спалили село дотла, повідомляє Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Захарченко заявив, що " "Для мене це село знакове. Це була наша перша наступальна операція. Це село в ході боїв ми практично знищили. Для того щоб рятувати своїх бійців, мені доводилося спалювати будинку. Тим, що ми ці будинки спалили, ми врятували життя свої і своїх людей ".

kozhevnya

 4. US European Command lists deterring Russian aggression as top priority

In its Theater Strategy, US European Command listed deterring Russian aggression as its top priority. The Theater Strategy states, "In the east and north, Russia is the cause of much concern due to its increasingly aggressive behavior in Eastern Europe and militarization in the Arctic. As demonstrated in Crimea and eastern Ukraine, Russia is employing a form of warfare that combines conventional, irregular, and asymmetric means - including the persistent manipulation of political and ideological conflicts - to foster instability, and it is rejecting a collaborative security approach with the international community. [...]Russia is presenting enduring challenges to our allies and partners in multiple regions; therefore, it is a global challenge that requires a global response." 

 4. Європейське командування США перераховує основні пріоритети стримування російської агресії

Європейське командування США вважає  стримування російської агресії, своєїм пріоритетним завданням.  Державна стратегія "на сході і півночі, Росія є причиною серйозної заклопотаності у зв'язку з ії більш агресивною поведінкою у Східній Європі та мілітаризації Арктики. Як показано в Криму і на сході України, Росії застосовує форму війни, що поєднує в собі традиційні, нерегулярні і асиметричні засоби - в тому числі стійких маніпуляції політичних та ідеологічних конфліктів. - сприяти нестабільності, і це відкидає спільний підхід до забезпечення безпеки з міжнародним співтовариством [...]Росія являє неминущі проблеми в наших союзників і партнерів в різних регіонах, тому, це глобальна проблема, яка вимагає глобальним відповіддю. "

5. Russia refuses to investigate sharp rise in deaths of Russian soldiers in war against Ukraine

The Kharkiv Human Rights Protection Group (KHPG) reported that Russia's chief military prosecutor has refused to investigate the deaths of 159 Russian soldiers, believed to have been killed in Russia's war against Ukraine. KHPG stated, "On May 28, 2015, Russian President Vladimir Putin issued a decree which classifies all information about Russian military losses during "special operations in peacetime", without providing any definition of 'special operations nor any clarity as to what information is to be concealed.  [...] Russia's leaders are thus able to wage undeclared war on Ukraine, killing their own solders as well as thousands of Ukrainians, while calling this a 'special operation' hidden from the public eye as a 'state secret'."  

5. Росія відмовляється розслідувати різке зростання смертності російських солдатів у війні проти України

Харківська правозахисна група захисту (ХПГ) повідомила, що головний військовий прокурор Росії відмовився розслідувати загибель 159 російських солдатів,що  як вважають, були вбиті у війні Росії проти України. ХПГ заявила, що "28 травня 2015 року, Президент Росії Володимир Путін видав указ, в якому класифікує всю інформацію про російські військові втрати при" спеціальних операціях у мирний час ", без надання будь-яких визначення" спеціальних операцій, ні будь-яка ясність у те, що інформація має бути прихована. [...] Російські лідери, таким чином, в змозі вести неоголошену війну на Україні, вбиваючи власних солдат, а також тисячі українців, в той час як називають це "спецоперація" прихована від очей громадськості як «державна таємниця» ".

Login Form