Monday, August 15, 2022
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Logo for the celebrations marking the 125th anniversary of Ukrainian immigration to Canada / Логотип для празднования 125-летия украинского иммиграции в Канаду

 

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS UNVEILS LOGO FOR
COMMEMORATIONS OF 125TH ANNIVERSARY OF
UKRAINIAN IMMIGRATION
TO CANADA

 
OTTAWA - SEPTEMBER 22, 2015.  The Ukrainian Canadian Congress unveiled the official logo for the celebrations marking the 125th anniversary of Ukrainian immigration to Canada.  The logo was designed by Ukrainian Canadian artist Oleh Lesiuk.
 
For more information on the artist and design, please see attached backgrounder.
 
logo125 
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ПРЕДСТАВИВ ЛОГОТИП ВІДЗНАЧЕННЯ 125-ої РІЧНИЦІ УКРАЇНСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ В КАНАДІ ОТТАВА - 22-го вересня, 2015 - Конґрес Українців Канади представив офіційний логотип відзначення 125-ої річниці українського поселення в Канаді. Логотип створений українсько-канадським художником Олегом Лесюком.
 
Додаткова інформація про художника та логотип додаєтся.  
 

 

   
Description of the logo design 

"KANADA-UKRAINA 125" 
 
by Oleh Lesiuk. 

This logo commemorates 125 years of Ukrainian immigration to Canada.
 
The logo consists of three parts. The bottom part symbolizes four Waves of immigration to Canada. These are the waves of the ocean to be overcome, the waves of people that brought new hopes and dreams to a new land.
 
In the central part of the logo people transform into the three flying cranes. These powerful, intelligent and enduring birds appear often in Ukrainian music and folklore and are known in Canada as well. Zhuravli, as they are called in Ukrainian, are a long-standing symbol of migrating from one's own nest to travel to far lands, possibly never to return again.
 
The group of cranes symbolizes a family as a foundation of society. Once settled in a new land they strive to desired heights.  The national crest of Ukraine - the Golden Trident (Tryzub), superimposed on a blue crane, symbolizes the country of origin.
 
The wings of the cranes ultimately transform into a Maple Leaf - the national symbol of Canada.
 
The number "125" indicates 125 years of immigration to Canada.
   
Пояснення дизайну логотипу
 
"КАНАДА-УКРАЇНА 125"
 
Олег Лесюк
 
Цей логотип вшановує 125-у річницю українських поселень в Канаді.
 
Логотип складається з трьох частин. Нижня часина символізує чотири хвилі міграції до Канади. Це хвилі океану, які треба було побороти та хвилі людей, які привезли в нову землю надії й мрії.
 
В центральній частині логотипу люди перетворюються на три журавлі, що летять. Ці сильні, розумні й терпеливі птахи часто з'являються в українській музиці та фольклорі, вони також відомі в Канаді. "Zhuravli" - довготривалий символ міграції з рідного гнізда до далеких земель, можливо щоб вже ніколи не повернутися.
 
Група журавлів символізує родину, як основу суспільства. Щойно оселившись у новій країні, вони прагнуть до омріяних височин. Національний герб України - Золотий Тризуб, накладений на синьому журавлі символізує країну їх походження.
 
Крила журавлів в кінці перетворюються на кленовий лист - національний символ Канади.
 
Число "125" нагадує про 125 років із дня поселення.
About the Artist

Oleh Lesiuk
Born in 1959 in Lviv, Ukraine.
In 1981, graduated with honours from the Lviv National Academy of Applied and Decorative Arts. Commenced his work at the Sculpture Department of the Ivan Trush  College of Applied Arts.
 
Lives and creates in Canada since 1992.
Works in studio (compositions and portraits) and on-site (monumental sculpture and murals).
 
Since 1980 has been a participant in numerous group exhibits in Ukraine, Russia, Italy, USA and Canada. Has had three solo exhibitions in Toronto.  Organized and participated in three symposiums in wood sculpture.

Created several monuments, monumental signs, park sculptures and memorial plaques in Ukraine, USA, Canada, France and Great Britain.
 
Earned numerous awards and grants.  Among them, in 2006, received a
Monument Builders of North America Civic/Public Award for the Monument in Rochester, NY, commemorating the 100th Anniversary of the Ukrainian Settlement.
Member of the National Artists' Union of Ukraine, the Sculptors' Society of Canada, President of the Ukrainian Association of Visual Artists of Canada and Vice- President  of the Ukrainian Canadian Art Foundation.
 
Some of Oleh's latest projects include: Gilding Restoration of the Canadian Parliament Library in Ottawa; Bronze sculptures for the BCU Foundation, World Federation of Ukrainian Women's Organizations, Social Services Canada,  Restoration of the "Sacred Heart" sculpture for the St. Joseph Health Centre, Toronto, ON; Wood Crucifix and Reliefs for the Saviour of the World Chinese Catholic Church, Mississauga ON; Gilding Restoration of the Icon Wall of St. Josaphat Ukrainian Catholic Cathedral in Toronto, ON.
 
Oleh's artwork is in private and public collections in Ukraine, Poland, Germany, Italy, USA and Canada.
 
Among them are:
Former President of Ukraine, Honourable Viktor Yushchenko;
Roy J. Romanow, Q.C., Commissioner and Former Premier of Saskatchewan;
Former Toronto Mayor David Miller;
Late Former Chicago Mayor Richard J. Dayle, USA;
Canadian Journalist and award winning Author Victor Malarek;
Senator of Canada A. Raynell Andreychuk;
Luba Goy, actress, "Air Canada Farce".
ОЛЕГ ЛЕСЮК

Народився в 1959 р. у Львові, Україна.
У 1981 р. закінчив Львівську Національну Академію Прикладного та Декоративного Мистецтва й отримав диплом з відзнакою. Почав роботу на факультеті Скульптури в Коледжі Прикладних Мистецтв ім. Івана Труша.
Живе й творить в Канаді з 1992 р.
Працює в студії (композиції й портрети) й на місцевості (монументи й фрески).
 
З 1980 р. учасник багатьох групових виставок в Україні, Росії, Італії, США та Канаді. Мав три власні виставки в Торонто. Організував й узяв участь в трьох симпозіумах на тему дерев'яна скульптура.
 
Створив кілька монументів, пам'ятних знаків, паркових скульптур й меморіальних дощок в Україні, США, Канаді, Франції та Великій Британії.
Заробив численні нагороди й гранти. Серед них в 2006 р. нагорода Monument Builders of North America Civic/Public Award for the Monument in Rochester, в Нью-Йорку, яка відзначала 100-у річницю українського поселення.
 
Член Національної Союзу Художників України, Спілки Скульпторів Канади, президент Української Асоціації Художників Канади й віце-президент Канадсько-Української Мистецької Фундації КУМФ.
 
Останні проекти Олега включають реставраційне позолочення бібліотеки Канадського Парламенту в Оттаві; бронзові скульптури для Фундації БіСіЮ (BCU Foundation), Cвітова Федерація Українських Жіночих Організацій, Соціальних Служб Канади (Social Services Canada), реставрацію скульптури "Святішого Серця" для центру здоров'я Св. Йосифа (St. Joseph Health Centre) в м. Торонто, пров. Онтаріо; скульптуру "Дерев'яне Розп'яття й рельєфи для Спасителя" Світової Китайської Католицької Церкви, у м. Миссиссаґа в пров. Онтаріо; реставраційне золочення іконостасу в Катедральному Соборі Української Греко-Католицької Церкви Св. Йосафата в м. Торонто, пров. Онтаріо.
 
Твори Олега можна знайти в приватних й публічних колекціях України,
Польщі, Німеччини, Італії, США та Канади.
 
Серед них:
Президент України, Вельмишановний Віктор Ющенко;
Рой Дж. Романов, кор. адв. Комісіонер та колишній прем'єр пров. Саскачеан;
Мер м. Торонто Дейвид Міллер;
Мер м. Чікаґо Річард Дж. Дейл, США;
Канадський журналіст й лауреат премій письменник Віктор Маларек;
Сенатор Канади А. Райнел Андрейчук;
Люба Ґой, актриса, Royal Canadian Air Farce.

Login Form